Маиший кимё учун кутилар


Маиший кимё учун кутилар

Замонавий саноат фойдаланувчиларига маиший кимёвий моддаларни саклаш учун хар хил турдаги кадоклаш материалларининг кенг танловини таклиф этади. Маиший кимёвий моддалар кутиси ёкимсиз, кулранг куринишга эга булган ва бушашган, парчаланиб кетган кунлар утди. Энди кадоклаш кир ювиш кукунлари алохида ишлаб чикарилади, тиш пасталари, ювиш воситалари ва бошка маиший кимё моддалар учун. Бундай кадоклаш нафакат жозибали куринишда, балки юкори чидамлилик билан хам фаркланади. Ва ташки юзада куплаб рекламалар мажбурий равишда кулланилади, коида тарикасида, тавсиф ва истеъмолчи учун фойдали булган бошка маълумотлар мавжуд. Гофрокартон, ламинатция ва бошкаларни ишлаб чикаришнинг кулланиладиган усуллари кучли, ишончли ва шу билан бирга енгил ва арзон кадоклаш буюмларини олиш имконини беради. Шунинг учун маиший кимё учун кадоклаш турли тоифадаги фойдаланувчилар орасида катта талабга эга.

Ишлаб чикарувчилар;

-улгуржи харидорлар

-турли омбор мажмуалари ва терминаллар

-чакана сотувчилар

 

Маиший кимё кутилари учун буюртма бериш.

Ихтисослашган компаниямиз фаолиятининг асосий йуналишларидан бири кир ювиш кукунлари, идиш товок  ювиш воситалари, пол ювиш воситалари ва бошкалар учун  маиший кимё кутилар ишлаб чикаришдир. Компания мижозларига энг кулай шарт-шароитларни яратиш максадида куйидаги ишлар амалга оширилди.

-танлаб олинган тажрибали, юкори малакали ходимлар

-сотиб олинган ва ишга туширилган замонавий ускуналар

-факат юкори сифатли, экологик тоза хом ашёлардан фойдаланилади

-тозаловчи махсулотлар учун кутилар ишлаб чикаришда энг янги илгор технологиялардан фойдаланилади.

-Сифат назорат тизими урнатилди.

Буларнинг барчаси харидорлар учун кулай нархни такдим этиш имконини беради ва маиший кимё учун ишлаб чикарилган хар бир кути юкори мустахкамлик, ишончлилик ва чидамлилик, жозибали куриниш ва арзон нархга эга махсулот намунасидир.

 

Маиший кимё махсулотларини кадоклаш учун асосий талаблар

Хар хил  нарсалар ва уй кимёвий моддалари  хамма жойда мавжуд. Уларнинг ёрдами билан жуда куп ишлар амалга оширилади. Тозалаш, пол ва идишларни ювиш, канализацияни тозалаш, чукур сингиб кетган догларни олиб ташлаш ва бошкалар.

Ушбу элементларнинг барчасига ута эхтиёткорлик, хавфсизлик чоралари билан муносабатда булиш керак. Шунинг учун кадоклаш мос булиши керак. Ювиш воситаларини кадоклаш куйидаги талабларга жавоб бериши керак.

-кадоклаш ва унда сакланадиган махсулотларнинг кимёвий мувофиклиги. Кути ичидаги моддаларга таъсир килмаслиги ва юкори кучга эга булиши керак.

-Каттиклик. Кундалик иш пайтида ёки саклашни ташкил килишда захарли моддалар хона хавосини тулдиришига ва ходимларнинг хаёти ва соглигига зарар етказишга йул куйилмаслиги керак.

Ахборотлилик. Махсулотнинг таркиби, ичида сакланадиган моддалар ва уларнинг яроклилик муддати хакида кискача маълумотлар кадоклашда мажбурий булиши керак.

Бу талабларнинг барчаси бизнинг махсулотларимиз томонидан тулик кондирилади.